New user registration is currently disabled due to spam abuse / Регистрация новых пользователей в настоящее время приостановлена из-за злоупотреблений спаммерами

[Fixed] Не компилируется на Fedora Development

Сообщаем о найденных ошибках сюда

[Fixed] Не компилируется на Fedora Development

Postby Tigro » Sat Apr 04, 2009 7:56 pm

Система 64-х битная. Ревизия svn 87. Лог ошибки:

Code: Select all
g++ -c -m64 -pipe -O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -m64 -mtune=generic -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_WEBKIT_LIB -DQT_XML_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -I/usr/lib64/qt4/mkspecs/linux-g++-64 -I. -I/usr/include/QtCore -I/usr/include/QtNetwork -I/usr/include/QtGui -I/usr/include/QtXml -I/usr/include/QtWebKit -I/usr/include -I. -Ibuild -Ibuild -o build/bgl_babylon.o bgl_babylon.cc
g++ -c -m64 -pipe -O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -m64 -mtune=generic -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_WEBKIT_LIB -DQT_XML_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -I/usr/lib64/qt4/mkspecs/linux-g++-64 -I. -I/usr/include/QtCore -I/usr/include/QtNetwork -I/usr/include/QtGui -I/usr/include/QtXml -I/usr/include/QtWebKit -I/usr/include -I. -Ibuild -Ibuild -o build/bgl.o bgl.cc
In file included from bgl.cc:5:
btreeidx.hh:41: ошибка: ‘uint32_t’ does not name a type
btreeidx.hh:46: ошибка: ‘uint32_t’ has not been declared
btreeidx.hh: In constructor ‘BtreeIndexing::WordArticleLink::WordArticleLink(const std::string&, int)’:
btreeidx.hh:47: ошибка: в классе ‘BtreeIndexing::WordArticleLink’ не имеет поля с именем ‘articleOffset’
btreeidx.hh: At global scope:
btreeidx.hh:83: ошибка: ‘uint32_t’ does not name a type
btreeidx.hh:84: ошибка: ‘uint32_t’ does not name a type
btreeidx.hh:96: ошибка: ‘uint32_t’ has not been declared
btreeidx.hh:100: ошибка: ‘uint32_t’ has not been declared
btreeidx.hh:128: ошибка: ‘uint32_t’ does not name a type
In file included from bgl.cc:10:
chunkedstorage.hh:30: ошибка: нет декларации ‘uint32_t’ в этой области видимости
chunkedstorage.hh:30: ошибка: некорректный аргумент шаблона 1
chunkedstorage.hh:30: ошибка: некорректный аргумент шаблона 2
chunkedstorage.hh:38: ошибка: ‘uint32_t’ does not name a type
chunkedstorage.hh:45: ошибка: ‘uint32_t’ does not name a type
chunkedstorage.hh:71: ошибка: нет декларации ‘uint32_t’ в этой области видимости
chunkedstorage.hh:71: ошибка: некорректный аргумент шаблона 1
chunkedstorage.hh:71: ошибка: некорректный аргумент шаблона 2
chunkedstorage.hh:77: ошибка: ‘uint32_t’ has not been declared
chunkedstorage.hh:82: ошибка: expected ‘;’ before ‘(’ token
bgl.cc:40: ошибка: ‘uint32_t’ does not name a type
bgl.cc:41: ошибка: ‘uint32_t’ does not name a type
bgl.cc:42: ошибка: ‘uint32_t’ does not name a type
bgl.cc:45: ошибка: ‘uint32_t’ does not name a type
bgl.cc:48: ошибка: ‘uint32_t’ does not name a type
bgl.cc:49: ошибка: ‘uint32_t’ does not name a type
bgl.cc:51: ошибка: ‘uint32_t’ does not name a type
bgl.cc:52: ошибка: ‘uint32_t’ does not name a type
bgl.cc:53: ошибка: ‘uint32_t’ does not name a type
bgl.cc:54: ошибка: ‘uint32_t’ does not name a type
bgl.cc: In function ‘bool Bgl::<unnamed>::indexIsOldOrBad(const std::string&)’:
bgl.cc:64: ошибка: ‘struct Bgl::<unnamed>::IdxHeader’ has no member named ‘signature’
bgl.cc:65: ошибка: ‘struct Bgl::<unnamed>::IdxHeader’ has no member named ‘formatVersion’
bgl.cc:66: ошибка: ‘struct Bgl::<unnamed>::IdxHeader’ has no member named ‘parserVersion’
bgl.cc:67: ошибка: ‘struct Bgl::<unnamed>::IdxHeader’ has no member named ‘foldingVersion’
bgl.cc: At global scope:
bgl.cc:137: ошибка: ‘uint32_t’ has not been declared
bgl.cc:232: ошибка: ‘uint32_t’ has not been declared
bgl.cc: In member function ‘virtual long unsigned int Bgl::<unnamed>::BglDictionary::getArticleCount()’:
bgl.cc:213: ошибка: ‘struct Bgl::<unnamed>::IdxHeader’ has no member named ‘articleCount’
bgl.cc: In member function ‘virtual long unsigned int Bgl::<unnamed>::BglDictionary::getWordCount()’:
bgl.cc:216: ошибка: ‘struct Bgl::<unnamed>::IdxHeader’ has no member named ‘wordCount’
bgl.cc: In constructor ‘Bgl::<unnamed>::BglDictionary::BglDictionary(const std::string&, const std::string&, const std::string&)’:
bgl.cc:243: ошибка: ‘struct Bgl::<unnamed>::IdxHeader’ has no member named ‘chunksOffset’
bgl.cc:249: ошибка: нет декларации ‘uint32_t’ в этой области видимости
bgl.cc:249: ошибка: нет подходящей функции для вызова ‘File::Class::read()’
bgl.cc:259: ошибка: ‘struct Bgl::<unnamed>::IdxHeader’ has no member named ‘indexOffset’
bgl.cc: At global scope:
bgl.cc:265: ошибка: переменная или поле ‘loadArticle’ объявлено void
bgl.cc:265: ошибка: нет декларации ‘uint32_t’ в этой области видимости
bgl.cc:265: ошибка: expected primary-expression before ‘&’ token
bgl.cc:265: ошибка: нет декларации ‘headword’ в этой области видимости
bgl.cc:266: ошибка: expected primary-expression before ‘&’ token
bgl.cc:266: ошибка: нет декларации ‘displayedHeadword’ в этой области видимости
bgl.cc:267: ошибка: expected primary-expression before ‘&’ token
bgl.cc:267: ошибка: нет декларации ‘articleText’ в этой области видимости
bgl.cc: In member function ‘virtual sptr<Dictionary::WordSearchRequest> Bgl::<unnamed>::BglDictionary::findHeadwordsForSynonym(const std::wstring&)’:
bgl.cc:299: ошибка: ‘struct BtreeIndexing::WordArticleLink’ has no member named ‘articleOffset’
bgl.cc: In member function ‘virtual sptr<Dictionary::DataRequest> Bgl::<unnamed>::BglDictionary::getArticle(const std::wstring&, const std::vector<std::basic_string<wchar_t, std::char_traits<wchar_t>, std::allocator<wchar_t> >, std::allocator<std::basic_string<wchar_t, std::char_traits<wchar_t>, std::allocator<wchar_t> > > >&)’:
bgl.cc:360: ошибка: нет декларации ‘uint32_t’ в этой области видимости
bgl.cc:360: ошибка: некорректный аргумент шаблона 1
bgl.cc:360: ошибка: некорректный аргумент шаблона 2
bgl.cc:360: ошибка: некорректный аргумент шаблона 3
bgl.cc:360: ошибка: invalid type in declaration before ‘;’ token
bgl.cc:368: ошибка: запрос элемента ‘find’ в ‘articlesIncluded’, имеющего не классовый тип ‘int’
bgl.cc:368: ошибка: ‘struct BtreeIndexing::WordArticleLink’ has no member named ‘articleOffset’
bgl.cc:368: ошибка: запрос элемента ‘end’ в ‘articlesIncluded’, имеющего не классовый тип ‘int’
bgl.cc:375: ошибка: ‘struct BtreeIndexing::WordArticleLink’ has no member named ‘articleOffset’
bgl.cc:396: ошибка: запрос элемента ‘insert’ в ‘articlesIncluded’, имеющего не классовый тип ‘int’
bgl.cc:396: ошибка: ‘struct BtreeIndexing::WordArticleLink’ has no member named ‘articleOffset’
bgl.cc: In member function ‘virtual sptr<Dictionary::DataRequest> Bgl::<unnamed>::BglDictionary::getResource(const std::string&)’:
bgl.cc:454: ошибка: ‘struct Bgl::<unnamed>::IdxHeader’ has no member named ‘resourceListOffset’
bgl.cc:456: ошибка: ‘struct Bgl::<unnamed>::IdxHeader’ has no member named ‘resourcesCount’
bgl.cc:458: ошибка: нет декларации ‘uint32_t’ в этой области видимости
bgl.cc:458: ошибка: нет подходящей функции для вызова ‘File::Class::read()’
bgl.cc:464: ошибка: expected ‘;’ before ‘offset’
bgl.cc:470: ошибка: нет декларации ‘offset’ в этой области видимости
bgl.cc:475: ошибка: ‘uint32_t’ cannot appear in a constant-expression
bgl.cc:475: ошибка: нет подходящей функции для вызова ‘File::Class::read()’
bgl.cc:477: ошибка: ‘uint32_t’ cannot appear in a constant-expression
bgl.cc:477: ошибка: нет подходящей функции для вызова ‘File::Class::read()’
bgl.cc: At global scope:
bgl.cc:606: ошибка: нет декларации ‘uint32_t’ в этой области видимости
bgl.cc:606: ошибка: некорректный аргумент шаблона 2
bgl.cc:606: ошибка: некорректный аргумент шаблона 1
bgl.cc:606: ошибка: некорректный аргумент шаблона 2
bgl.cc:613: ошибка: нет декларации ‘uint32_t’ в этой области видимости
bgl.cc:613: ошибка: некорректный аргумент шаблона 2
bgl.cc:613: ошибка: некорректный аргумент шаблона 1
bgl.cc:613: ошибка: некорректный аргумент шаблона 2
bgl.cc: In member function ‘virtual void Bgl::<unnamed>::ResourceHandler::handleBabylonResource(const std::string&, const char*, size_t)’:
bgl.cc:638: ошибка: запрос элемента ‘push_back’ в ‘((Bgl::<unnamed>::ResourceHandler*)this)->Bgl::<unnamed>::ResourceHandler::resources’, имеющего не классовый тип ‘int’
bgl.cc:638: ошибка: нет декларации ‘uint32_t’ в этой области видимости
bgl.cc:638: ошибка: некорректный аргумент шаблона 2
bgl.cc:640: ошибка: ‘uint32_t’ cannot appear in a constant-expression
bgl.cc:640: ошибка: нет подходящей функции для вызова ‘File::Class::write(size_t&)’
bgl.cc:641: ошибка: ‘uint32_t’ cannot appear in a constant-expression
bgl.cc:641: ошибка: нет подходящей функции для вызова ‘File::Class::write(long unsigned int&)’
bgl.cc: In function ‘std::vector<sptr<Dictionary::Class>, std::allocator<sptr<Dictionary::Class> > > Bgl::makeDictionaries(const std::vector<std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::allocator<std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > >&, const std::string&, Dictionary::Initializing&)’:
bgl.cc:704: ошибка: нет декларации ‘uint32_t’ в этой области видимости
bgl.cc:704: ошибка: нет подходящей функции для вызова ‘File::Class::write(size_t)’
bgl.cc:719: ошибка: expected ‘;’ before ‘articleCount’
bgl.cc:734: ошибка: expected ‘;’ before ‘articleAddress’
bgl.cc:742: ошибка: нет декларации ‘articleAddress’ в этой области видимости
bgl.cc:747: ошибка: нет декларации ‘wordCount’ в этой области видимости
bgl.cc:748: ошибка: нет декларации ‘articleCount’ в этой области видимости
bgl.cc:753: ошибка: ‘struct Bgl::<unnamed>::IdxHeader’ has no member named ‘chunksOffset’
bgl.cc:753: ошибка: ‘class ChunkedStorage::Writer’ has no member named ‘finish’
bgl.cc:759: ошибка: ‘struct Bgl::<unnamed>::IdxHeader’ has no member named ‘indexOffset’
bgl.cc:759: ошибка: ‘buildIndex’ is not a member of ‘BtreeIndexing’
bgl.cc:763: ошибка: ‘struct Bgl::<unnamed>::IdxHeader’ has no member named ‘resourceListOffset’
bgl.cc:764: ошибка: ‘struct Bgl::<unnamed>::IdxHeader’ has no member named ‘resourcesCount’
bgl.cc:764: ошибка: запрос элемента ‘size’ в ‘resourceHandler.Bgl::<unnamed>::ResourceHandler::getResources()’, имеющего не классовый тип ‘const int’
bgl.cc:766: ошибка: ‘uint32_t’ cannot appear in a constant-expression
bgl.cc:766: ошибка: некорректный аргумент шаблона 2
bgl.cc:766: ошибка: некорректный аргумент шаблона 1
bgl.cc:766: ошибка: некорректный аргумент шаблона 2
bgl.cc:766: ошибка: expected initializer before ‘i’
bgl.cc:768: ошибка: запрос элемента ‘end’ в ‘resourceHandler.Bgl::<unnamed>::ResourceHandler::getResources()’, имеющего не классовый тип ‘const int’
bgl.cc:770: ошибка: ‘uint32_t’ cannot appear in a constant-expression
bgl.cc:770: ошибка: ‘const struct std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >’ has no member named ‘first’
bgl.cc:771: ошибка: ‘const struct std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >’ has no member named ‘first’
bgl.cc:771: ошибка: ‘const struct std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >’ has no member named ‘first’
bgl.cc:772: ошибка: ‘uint32_t’ cannot appear in a constant-expression
bgl.cc:772: ошибка: ‘const struct std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >’ has no member named ‘second’
bgl.cc:777: ошибка: ‘struct Bgl::<unnamed>::IdxHeader’ has no member named ‘signature’
bgl.cc:778: ошибка: ‘struct Bgl::<unnamed>::IdxHeader’ has no member named ‘formatVersion’
bgl.cc:779: ошибка: ‘struct Bgl::<unnamed>::IdxHeader’ has no member named ‘parserVersion’
bgl.cc:780: ошибка: ‘struct Bgl::<unnamed>::IdxHeader’ has no member named ‘foldingVersion’
bgl.cc:781: ошибка: ‘struct Bgl::<unnamed>::IdxHeader’ has no member named ‘articleCount’
bgl.cc:781: ошибка: нет декларации ‘articleCount’ в этой области видимости
bgl.cc:782: ошибка: ‘struct Bgl::<unnamed>::IdxHeader’ has no member named ‘wordCount’
bgl.cc:782: ошибка: нет декларации ‘wordCount’ в этой области видимости
make: *** [build/bgl.o] Ошибка 1
Tigro
 
Posts: 7
Joined: Sat Apr 04, 2009 7:53 pm

Re: Не компилируется на Fedora Development

Postby ikm » Sat Apr 04, 2009 9:32 pm

Поправил. Попробуйте ревизию 88.
ikm
Автор GoldenDict
 
Posts: 1595
Joined: Wed Feb 04, 2009 10:40 am

Re: Не компилируется на Fedora Development

Postby Tigro » Sat Apr 04, 2009 10:18 pm

Ещё кое где нужно пропатчить:

Code: Select all
diff -urN goldendict-0.7.0.orig/btreeidx.hh goldendict-0.7.0/btreeidx.hh
--- goldendict-0.7.0.orig/btreeidx.hh   2009-04-05 02:02:22.000000000 +0400
+++ goldendict-0.7.0/btreeidx.hh        2009-04-05 02:02:33.000000000 +0400
@@ -6,6 +6,7 @@

 #include "dictionary.hh"
 #include "file.hh"
+#include <stdint.h>
 #include <string>
 #include <vector>
 #include <map>
diff -urN goldendict-0.7.0.orig/chunkedstorage.hh goldendict-0.7.0/chunkedstorage.hh
--- goldendict-0.7.0.orig/chunkedstorage.hh     2009-04-05 02:02:22.000000000 +0400
+++ goldendict-0.7.0/chunkedstorage.hh  2009-04-05 02:02:39.000000000 +0400
@@ -6,6 +6,7 @@

 #include "ex.hh"
 #include "file.hh"
+#include <stdint.h>
 #include <vector>

 /// A chunked compression storage. We use this for articles' bodies. The idea
diff -urN goldendict-0.7.0.orig/dsl_details.hh goldendict-0.7.0/dsl_details.hh
--- goldendict-0.7.0.orig/dsl_details.hh        2009-04-05 02:02:22.000000000 +0400
+++ goldendict-0.7.0/dsl_details.hh     2009-04-05 02:06:27.000000000 +0400
@@ -4,6 +4,7 @@
 #ifndef __DSL_DETAILS_HH_INCLUDED__
 #define __DSL_DETAILS_HH_INCLUDED__

+#include <stdio.h>
 #include <string>
 #include <list>
 #include <vector>


А она makeинсталлица? Хотя судя по всему нет. Ей что-нибудь нужно кроме бинарника?
Tigro
 
Posts: 7
Joined: Sat Apr 04, 2009 7:53 pm

Re: Не компилируется на Fedora Development

Postby ikm » Sat Apr 04, 2009 11:03 pm

Готово.

Нет, ничего кроме бинарника не нужно.
ikm
Автор GoldenDict
 
Posts: 1595
Joined: Wed Feb 04, 2009 10:40 am

Re: [Fixed] Не компилируется на Fedora Development

Postby Tigro » Sun Apr 05, 2009 11:32 am

Я собрал пакет в свой репозиторий для Fedora development. Как только они выложат qt 4.5 для Fedora 9 и 10 пакет также пойдёт в эти репозитории.

Спасибо за словарь.
Tigro
 
Posts: 7
Joined: Sat Apr 04, 2009 7:53 pm


Return to Ошибки

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests